Prezentacija pena

  Može da se kaže da su poliuretanske osobine generalno najfleksibilniji element u klasi plastičnih masa. To su penasti materijali koji mogu da se proizvode u širokom opsegu gustina i mekoća, mogu da budu tvrde, meke, elastične ili rigidne, u zavisnosti od inicijalne sirovine. Njihova struktura sastoji se od sistema dodekadarnih ćelijskih struktura koji se ponašaju kao mikro opruge.

  Poliuretani mogu da se nađu u svim oblastima normalnog života. U sedištima automobila, kao termalna i zvučna izolacija u zgradama, u hladnjačama, farbama i drugim zaštitnim premazima, obući, tekstilu, lepkovima, tapetariji stolica i u dušečnim jezgrima. Pošto je poliuretanska pena uglavnom kombinovana sa drugim mateirjalima kao što je tekstil, metal, drvo, i druge plastike, ona je teško vidljiva u završnim proizvodima.

  Možemo da je grupišemo u nekoliko aspekata. Po hemijskom sastavu razdvajamo dve velike grupe:

  – Pene bazirane na polieter poliolu (polieterske pene)

  – Pene bazirana na poliester poliolu (poliesterske pene)

  Shodno tvrdoći poliuretanske pene idu od super mekih do rigidnih, tvrdih tipova, i u našem portfoliju postoje tri glavne kategorije:

  Tvrde rigidne pene (termalna izolacija)

  Polu- tvrde

  Meke (industrija nameštaja)

  Po reaktivnosti, poliuretanske pene mogu da budu podešene sobnoj temperaturi i one druge koje su termo reaktivne.

  Po mestu proizvodne tehnologije, pene mogu da se dele na kontinuitetne ili sa isprekidanom tehnologijom; po osobini proizvodnje, pene mogu biti u blokovima, oblicima kao i livene i sprej pene.

  Osobine određuju sledeći faktori:

  Hemijski spojevi

  Debljina ćelijskih zidova

  Čvrsta substanca / odnos vazduha

  Koncentracija ćelijskih struktura (propusnost vazduha)

  Ako želimo da sortiramo naše proizvode po grupnim aspektima, možemo da kažemo da Eurofoam proizvodi polietersku meku poliuretansku penu koja se ekspandira na hladnoj temperaturi u vidu blokova koristeći kontinuiranu tehnologiju, a te blokove naknadno obrađujemo shodno daljnjim potrebama.

  Dva sirova materijala čine glavnu ulogu u proizvodnji poliuretanskih pena: poliol i izocijanat. Oba materijala su derivati sirove nafter. Petrohemijska industrija prodaje preko 95% sirove nafte kao gorivo, dok se samo 5% može dalje rafinisati u plastične industrijske sirove materijale.

  Polioli su multifunkcionalni alkoholi dobijeni iz propilen oksida. Dva tipa se koriste u proizvodnji poliuretanskih pena: polieter i poliester. Njihova struktura determiniše rigidnost, tvrdoću ili mekoću poliuretanske pene.

  Uobičajeno koriste se dva tipa izocijanida, TDI (toluen-diizocijanat) i MDI (metilen-difenil-diizocijanat). Ovi hemijski elementi reaguju lako sa elementima koji sadrže aktivnih hidrogene kao što je alkohol.

  Drugi kataliti ili stabilizatori se koriste da bi se pokrenula i regulisala reakcija. Da bi se dobile specijalne osobine kao što su samogasivost, boja, antistatički efekat ili antibakterijska protekcija, u recept pravljenja poliuretanske pene dodaju se specifične supstance. Tokom procesa proizvodnje, osnovne i dodatne supstance se mešaju u određenim proporcijama koje su specificirane u receptu proizvodnje PU pene.  Svi ovi elementi čine homogenu reakciju mešanih elemenata.

  Ova smeša se izliva na odgovarajuće izrađeni i kontinuirano urađeni transporter gde hemijska reakcija, tačnije livenje sunđera počinje kada se između supstanci dodaju toplota i ugljični dioksid.

  Zavisno od recepta potrebno je oko 60 sekundi za završetak hemijske reakcije, kada pena dostigne svoj maksimalni nivo. Nakon toga ona je podložna promenama jos narednih 60 sekundi. Tako izlivena pena u dugom bloku dostiže nivo visine od oko jednog metra. Završni dužni blokovi su 50 metarske dužine i mora da se ohlade u naredna 12-24 sata sve dok ne dođe do završnih formiranja polimera i umrežavanja elemenata i krajnjeg oblikovanja PU pene

  Zavisno o njihovim svojstvima, umreženosti i hlađenju blokovi naknadno mogu da se koriste u  komfort i/ili techničkim oblastima te se dalje mogu obrađivati shodno potrebi na nekoliko načina.