Opšti termini i uslovi

  1. Uopšteno:

  Eurofoam sunđeri doo (u daljem tekstu Dobavljač) prihvata porudžbine i preuzima na sebe obavezu ispunjavanja ugovora u svrhu zaključivanja kupoprodajnih ugovora i sporazuma o snabdevanju pod ovde sadržanim uslovima (Opšti termini i uslovi prodaje, skraćeno OTUP) koji su preliminarno utvrđeni bez učešća druge strane i o kojima se nije dogovaralo pojedinačno sa svakim kupcem. Preuzimanjem porudžbine Kupac prihvata ove opšte uslove koji će postati deo ugovora. Mogući uslovi kupovine kupca koji odstupaju od postojećeg OTUP neće važiti za posao zaključen između Kupca i Dobavljača. Svaka modifikacija ili izmena ovih uslova važiće isključivo ukoliko je Dobavljač potvrdi u pisanoj formi ili u posebnom ugovoru.

  2. Ponude, porudžbine:

  Sve ponude dobavljača su informativnog karaktera. Porudžbine se mogu dati usmeno (telefonom) ili pismeno (pismo, faks, elektronska pošta). Referent dobavljača će voditi evidenciju o porudžbinama koje su date usmeno kako njihov sadržaj Kupac kasnije ne može da ospori. Svaka izmena izvršena na osnovu zahteva Kupca da se izvrši u dostavljenoj porudžbini može se izvršiti samo uz pismenu saglasnost Dobavljača (izmena porudžbine). Dok Dobavljač ne da pismenu saglasnost, Kupac će biti obavezan originalnom porudžbinom. Otkazivanje bilo koje porudžbine (odustajanje) će važiti samo ako je to odobrio Dobavljač.

  3. Uslovi plaćanja:

  Kupac može izmiriti/isplatiti protivvrednost robe istovremeno sa primopredajom ili doznakom, pod uslovima utvrđenim u fakturi koju sačini Dobavljač. U slučaju doznake u roku od 10 dana od datuma fakture, Dobavljač može odobriti popust, ali o njemu treba zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi. U slučaju kašnjenja plaćanja Kupac će biti u obavezi da plati zateznu kamatu definisanu srpskim zakonom. U slučaju plaćanja doznakom plaćanje se smatra izvršenim samo onda kada postoji zaduženje za doznačene iznose od strane banke Dobavljača. U slučaju neplaćanja ili kašnjenja u plaćanju Dobavljač će imati pravo da obustavi proizvodnju i/ili isporuku stavki koje još nisu isporučene ili da zatraži obezbeđenje plaćanja.

  4. Mesto izvršenja, isporuka:

  Mesto izvršenja su prostorije dobavljača (Stara Pazova) ili njegove filijale (Vranje), a u trenutku izvršenja ugovora (primopredaja robe) rizik prelazi na Kupca. Ugovorne strane se mogu saglasiti drugačije i utvrditi da se roba mora dostaviti u prostorije Kupca. U tom slučaju izvršenje znači da je Dobavljač predao proizvode ili Kupcu, ili špediteru ili prevozniku u svrhu slanja ili prevoza istih i da na taj način rizik prelazi na Kupca. Od trenutka kada roba napusti prostorije Dobavljača, Kupac snosi sve rizike čak i ako Dobavljač preuzme na sebe obavezu da plati troškove prevoza ili zaključi osiguranje tereta na zahtev Kupca.

  5. Vreme/Rok izvršenja:

  Roba se predaje u vreme koje odrede Dobavljač i Kupac. Prilikom prihvatanja porudžbine Dobavljač određuje datum isporuke informativnog karaktera i Kupac nema pravo da podnese zahtev za naknadu štete po ovom osnovu, zbog kašnjenja u isporuci. Dobavljač će obavestiti Kupca o stvarnom datumu kada je roba spremna, a Kupac će biti u obavezi da robu preuzme u roku od 3 dana nakon toga. U slučajevima kada se roba dostavlja u prostorije Kupca, Kupac će morati da preuzme celu količinu robe koja je poručena. Ako Kupac ne dođe da preuzme robu, Dobavljač ima pravo da je dostavi Kupcu i da fakturiše njenu protivvrednost zajedno sa troškovima prevoza. Delimične isporuke su dozvoljene.

  6. Kontrola izvršenja:

  Prilikom preuzimanja proizvoda Kupac je obavezan da utvrdi da su i kvalitet i količina izvršenja tačni. Nakon izvršenja i prenosa rizika ne postoji mogućnost za podnošenje reklamacije za količinu. Ako je Kupac dužan da obezbedi transport (organizuje prevoz) robe iz prostorija Dobavljača, onda nakon preuzimanja robe u prostorijama u pogledu spoljnih karakteristika kvaliteta (npr. boja, veličina i oblik koji su poručeni) koje mogu biti otkrivene vizuelnim pregledom ne postoji mogućnost za podnošenje naknadnih reklamacija. Nakon preuzimanja Kupac ima pravo da skladišti, obrađuje ili integriše preuzetu robu u drugi proizvod.

  7. Odredbe koje se odnose na kvalitet:

  Dobavljač je uvek spreman da daje informacije o upotrebljivosti i obradi svojih proizvoda, ali ne preuzima nikakve garancije niti pravne posledice bilo koje vrste u slučajevima posebne upotrebe, osim ako posebnim sporazumom nije drugačije određeno. Sadržaj kataloga proizvoda i njihovi tehnički opisi nisu deo ugovora sa kupcima, osim u slučajevima kada ih ugovorne strane izričito utvrde. Dobavljač nije dužan da daje izjavu o proizvodima, a parametri PU penastih materijala mogu se razlikovati u pojedinim proizvodnim serijama, koje odgovaraju Dobavljačevim uslovima o kvalitetu. Takva odstupanja ne mogu poslužiti kao osnov za žalbu. Ovo se odnosi/važi za jednu proizvodnu seriju ili za različite proizvedene količine istog kvaliteta. Nadalje, isto važi za 2% odstupanja u merama u odnosu na blokove kao i na prethodno izrezane ploče veće od 1 m2. Kod ove veličine odstupanja mogu biti čak i veća jer se fleksibilnost proizvoda ne može u potpunosti eliminisati. Postoji mogućnost odstupanja od odredbi u dogovoru sa Kupcem. Standardi zaštite od požara penastih materijala mogu se garantovati samo u trenutku transporta. Dobavljač preuzima odgovornost za proizvode u skladu sa važećim zakonima.

  8. Garancija:

  Dobavljač preuzima na sebe garanciju za naše proizvode u skladu sa pravilima korišćenja garantnih prava koja su utvrđena u srpskom zakonu. Garancija se ne odnosi ni na koji proizvod koji ima jasno vidljiva odstupanja i ako je Kupac već znao za takva odstupanja prilikom zaključivanja ugovora. Pored toga, obaveza Kupca je da ispita proizvod ili uslugu odmah nakon isporuke i da u roku od 8 dana pismenim putem obavesti Dobavljača ukoliko se utvrdi bilo kakva razlika u količini ili kvalitetu, uključujući i one nastale tokom transporta, ili će Kupac izgubiti pravo na podnošenje bilo kakve žalbe. Obaveza Kupca je da dokaže da je proizvod ili usluga bio neispravan kada je isti napustio prostorije Dobavljača i da je odstupanje već postojalo pre isporuke, čak i ako Kupac sazna za odstupanje tek 6 meseci nakon isporuke.

  9. Naknada štete:

  Kupac ima pravo da uloži zahtev za naknadu štete samo u slučaju krivice Dobavljača saglasno obaveznim pravilima sadržanim u srpskom zakonu.

  10. Alati i mašine:

  Alati i mašine proizvedeni po posebnim porudžbinama radi ispunjavanja specifičnih zahteva kupca po pitanju robe ostaju u vlasništvu Dobavljača čak i ako se troškovi proizvodnje posebno fakturišu. Troškovi proizvodnje koji se fakturišu za alate i mašine predstavljaju samo deo ukupnih troškova proizvodnje. Oni ne pokrivaju pripremne radove, projektovanje, izgradnju, testiranje i održavanje. Alati i mašine ne mogu biti stavljeni na raspolaganje Kupcu ni posle raskida ugovora, pre svega s obzirom na srodna prava na zaštitni znak i poslovne tajne. Ako dve godine nakon isporuke prođu bez davanja bilo kakve porudžbine, a Kupac ne pošalje odgovarajuće obaveštenje, Dobavljač će moći da koristi alate i mašine. Postojeći alati mogu se koristiti bez troškova održavanja sve dok njihovo stanje omogućava potpuno izvršenje. Troškovi popravke povezani sa uobičajenim habanjem alata i mašina, kao i puni troškovi specijalnih modifikacija alata koje zahteva Kupac padaju na teret Kupca. Kompletne troškove popravke i održavanja alata koje obezbedi Kupac snosi ovaj potonji.

  11. Prava na zaštitne znake:

  Kupac preuzima punu odgovornost za eventualno kršenje autorskih prava trećih lica u vezi sa proizvodima koji su proizvedeni i isporučeni na osnovu dokumenata koje on obezbedi. Ako treće lice podnese žalbu zbog kršenja bilo kog prava na zaštitni znak, Dobavljač neće biti u obavezi da potvrdi tačnost takve žalbe, ali istovremeno zadržava pravo da obustavi proizvodnju naručenih proizvoda. U takvom slučaju, Kupac će biti u obavezi da nadoknadi Dobavljaču troškove koji nastanu tokom postupka. Kupac snosi punu materijalnu odgovornost za sve direktne ili indirektne gubitke koje Dobavljač pretrpi usled kršenja bilo kog prava na zaštitni znak ili žalbe i mi imamo pravo da zahtevamo razuman iznos unapred za parnični postupak.

  12. Sudski sporovi:

  Za pitanja koja nisu regulisana u OTUP i stvarnim ugovorima važe odredbe srpskih zakona. U slučaju spora ugovorne strane utvrđuju ekskluzivnu nadležnost opštine Stara Pazova i Opštinskog suda u Staroj Pazovi, u zavisnosti od delokruga/oblasti nadležnosti.